į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
2014-02-07

Pagrindinės taisyklės

 

Spaudimo gulint ant suolelio veiksmas

 

Atletas turi gulėti ant nugaros, galva, pečiais ir sėdmenimis liestis su suolelio paviršiumi. Pėda turi pilnu padu liestis su pakyla (tiek pilnai, kiek leidžia avalynė). Rankomis privaloma stipriai įsikibti nykščiais apimant stovuose esantį grifą. Tokia atleto padėtis turi išlikti viso veiksmo atlikimo metu. Pėdos judesys yra leidžiamas, bet pėda negali pakilti nuo pakylos. Plaukai neturi slėpti gulinčio atleto galvos. Pageidautina plaukus surišti į „uodegytę“.
Siekdamas užtikrinti tvirtą atramą kojoms, atletas gali naudoti lygaus paviršiaus paaukštinimus, ne aukštesnius kaip 30 cm ir ne mažesnių nei 60 cm x 40 cm išmatavimų. Paaukštinimai, kurie yra 5cm, 10cm, 20cm, 30cm, turėtų būti visose tarptautinėse varžybose.
Nuotolis tarp rankų ant grifo, matuojant tarp smilių, negali viršyti 81 cm (abu smiliai turi neperžengti 81 cm ribos žymės ir turi liestis su šia žyme, jei naudojamas maksimalus grifo paėmimo plotis). Imti štangą delnais į save draudžiama.
Nuėmęs štangą nuo stovų ar gavęs ją iš asistentų, atletas turi laukti vyriausiojo teisėjo signalo pilnai ištiesęs per alkūnes rankas. Signalas duodamas tada, kai atletas yra nejudamoje padėtyje ir štanga teisingoje padėtyje. Saugumo sumetimais, atleto gali būti paprašyta grąžinti štangą, duodant garsinę komandą „Stovai“ kartu su atgaliniu rankos judesiu, jei per 5 sekundes atletas nebus tinkamai pasirengęs atlikti veiksmą. Tokiu atveju vyriausiasis teisėjas informuoja atletą, kodėl nebuvo duotas signalas pradėti veiksmą.

Signalas - tai rankos mostas žemyn ir garsinė komanda "Pradėti" .
Gavęs signalą, atletas turi nuleisti štangą ant krūtinės ar pilvo srities (štanga neturi liesti diržo, jei jis naudojamas) ir išlaikyti ją nejudančią iki vyriausiasis teisėjas duos garsinę komandą „Spausti“.  Po to atletas turi išspausti štangą aukštyn, pilnai ištiesdamas per alkūnes rankas. Pabaigus veiksmą, kai štanga nebejuda, vyriausiasis teisėjas duoda signalą "Stovai" kartu su rankos judesiu atgal. Jei grifas nuleidžiamas ant diržo ir išlaikomas taip 5 sekundes, tai vyriausiasis teisėjas duoda komandą "Stovai" („Rack“).

 

Priežastys, dėl kurių spaudimo gulint ant suolelio veiksmo bandymas neužskaitomas:

 

1. Klaidos vykdant vyriausiojo teisėjo signalus veiksmo pradžioje, atliekant veiksmą ir pabaigoje.

2. Bet koks pradinės padėties pasikeitimas veiksmo atlikimo metu, pavyzdžiui, bet koks galvos, pečių ar sėdmenų pakėlimas nuo suolelio, rankų judėjimas grifu.

3. Štangos nuleidimas ar įleidimas į krūtinę ar pilvo sritį po to, kai ji buvo užfiksuota ant krūtinės nejudamoje padėtyje, kad palengvinti veiksmo atlikimą.

4. Bet koks štangos judesys žemyn spaudimo metu.

5. Štanga nenuleista ant krūtinės ar pilvo srities, t.y. štanga nesiekia krūtinės ar pilvo srities, arba štanga liečia diržą.

6. Pilnai neištiestos per alkūnes rankos veiksmo pabaigoje.

7. Asistentų prisilietimas prie atleto arba štangos tarp vyriausiojo teisėjo signalų, palengvinantis veiksmo atlikimą.

8. Bet koks suolelio ar jo atramų palietimas kojomis.

9. Tyčinis štangos kontaktas su stovais.

10. Bet kurio veiksmo atlikimo reikalavimų punkto nesilaikymas.

 

Komandinių taškų skaičiavimas

 

Taškai komandinėje įskaitoje skaičiuojami sekančiai: 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 - už pirmas 9 vietas kiekvienoje svorio kategorijoje. Kiekvienas sekantis atletas, sėkmingai baigęs varžybas, pelno 1 tašką.

 

Geriausių atletų nustatymas

 

„Geriausio atleto“ apdovanojimu apdovanojamas atletas, geriausiai pasirodęs pagal Wilks formulę.

 

Varžybų vedimo tvarka

 

Svėrimo metu, atletas ar jo treneris turi nurodyti pradinį štangos. Atlikęs pirmą bandymą, atletas ar treneris turi nuspręsti, koks svoris bus antrame bandyme, įrašyti į svorio užsakymo kortelę ir  pateikti sekretoriui ar kitam sekretoriato asmeniui per 1 minutę po bandymo. Tokia pat procedūra ir trečiam bandymui. Atsakomybė už sekančio bandymo štangos svorio užsakymą tenka pačiam atletui ar jo treneriui. Naudojant ratų sistemą atkrenta poreikis turėti daug teisėjų, nes užsakymų kortelės pateikiamos tiesiogiai paskirtam asmeniui.
Kiekvienas atletas pirmą bandymą atlieka pirmame rate, antrą - antrame, trečią – tračiame rate.
Kiekvieno rato metu štangos svoris keičiamas progresine tvarka didinant svorį. Svoris sumažėti negali, išskyrus klaidų atvejus.
Priėjimo prie štangos tvarka nustatoma pagal atletų užsakytą svorį didėjimo tvarka. Jei užsakomas vienodas svoris, pirmas eina burtų, ištrauktų svėrimo metu, keliu žemesnę vietą sąraše užimantis atletas.
Jei atleto bandymas buvo nesėkmingas, jis negali vėl iš karto bandyti, o turi laukti sekančio rato ir vėl gali bandyti kelti tą patį svorį.
Jei bandymas buvo nesėkmingas dėl klaidingai uždėto ant štangos svorio, asistentų klaidos ar dėl įrengimų kaltės, atletui suteikiamas papildomas bandymas teisingai užsakytam svoriui.
Pirmame bandyme pakeisti štangos svorį galima tik vieną kartą. Svorį galima padidinti arba sumažinti, o pirmo bandymo eilės tvarka atitinkamai koreguojama. Jei atletas yra pirmoje grupėje, tai svorį keisti galima ne vėliau kaip 3 minutes iki pirmo rato pradžios. Sekančios grupės tą padaryti gali ne vėliau kaip 3 bandymai iki prieš tai esančios grupės veiksmo rato pabaigos.
Antro ir trečio bandymo svorį atletas turi pranešti per 1 minutę po praėjusio bandymo atlikimo. Jei per tą laiką svoris nebuvo užsakytas, sekančiam bandymui pridedami 2,5 kg. Jei bandymas nepavyko ir sekančiam bandymui svoris nebuvo užsakytas, ant štangos uždedamas tas pats svoris kaip ir nesėkmingame bandyme.
trečiame bandyme leidžiama padaryti 2 svorio pakeitimus. Galima padidinti ar sumažinti pirmą kartą užsakytą svorį. Tačiau tai galima padaryti tik iki tol, kol pranešėjas neiškvietė atleto pirmą kartą užsakytam svoriui.

 

Taisyklių santrauka iš 2013 metų IPF taisyklių

 

Atnaujinta 2014-02-07.